Postojeće analize stanja

Smjernice o integraciji skrbi i konceptu 24/7/365

Integracija skrbi je pristup koji je nastao kao odgovor na fragmentaciju skrbi, odnosno na probleme neusklađenosti i dupliciranja postupaka, što dovodi do lošijih zdravstvenih ishoda i sve većeg opterećenja zdravstvenog sustava kakvog vidimo danas. Osobe s dugotrajnom skrbi, kao skupinom s kompleksnim stanjem i kompleksnim potrebama, zahtijevaju integraciju skrbi unutar i između ustanova zdravstva i socijalne skrbi. Integracija skrbi promatra se kroz proces skrbi, nastojeći pritom osigurati koordiniranu skrb u različitim okruženjima i od različitih pružatelja skrbi, kroz cijelo razdoblje trajanja potrebe.

Smjernice o neformalnoj skrbi i pružanju podrške neformalnim njegovateljima

Neformalna skrb je neplaćena skrb koju osobama ovisnim o tuđoj pomoći pružaju osobe s kojima su u društvenom odnosu poput supružnika, roditelja, djeteta, rođaka, susjeda, prijatelja. Neformalna skrb je djelotvoran način sprječavanja institucionalizacije i omogućavanja korisnicima da ostanu kod kuće te je izrazito važna za održivost sustava dugotrajne skrbi. Dvije su vrste neformalne skrbi: profesionalna (pružaju je neregulirano angažirani profesionalci) i laička (obitelj, prijatelji, rodbina ili susjedi, volonteri). Ove preporuke odnosi se prvenstveno na laičku neformalnu skrb.

Smjernice o zdravstvenoj pismenosti

Zdravstvena pismenost čini skup znanja, motivacije i kompetencija ljudi za pristup, razumijevanje, procjenu i primjenu zdravstvenih informacija u svrhu odlučivanja o zdravstvenoj skrbi, prevenciji bolesti ili zdravim životnim navikama. Nizom istraživanja u svijetu utvrđeno da je upravo niska razina zdravstvene pismenosti povezana s lošijim zdravljem, slabijim preživljavanjem od različitih bolesti i većim troškovima skrbi. Posljedice koje problematična razina zdravstvene pismenosti može imati na zdravlje pojedinca i zajednice za Hrvatsku je posebno važna jer su kod nas npr. stope mortaliteta (smrtnosti) od karcinoma i drugih bolesti, kao i stope morbiditeta (obolijevanja) i mortaliteta od izbježivih bolesti značajno više nego u većine članica EU-a. Dio ovih bolesti može se prevenirati ili uspješnije liječiti upravo povećanjem zdravstvene pismenosti.

Smjernice o pedijatrijskoj palijativnoj skrbi

Pedijatrijska palijativna skrb aktivna je sveukupna briga o djetetovom tijelu, umu i duhu koja uključuje i podršku obitelji. Počinje od saznavanja dijagnoze i nastavlja se bez obzira dobiva li dijete tretman izravno vezan uz bolest ili ne. Zahtjeva multidisciplinarni pristup i koristi dostupne resurse iz zajednice. Pedijatrijska palijativna skrb u Republici Hrvatskoj može se sagledati kao izazovno područje koje je potrebno njegovati kako bi zaštitili prava djece i obitelji te osigurali kapital zdravlja djeteta i njegove obitelji za produktivnog pojedinca.

Smjernice o politici lijekova

Unatoč poboljšanjima u pogledu transparentnosti nabave lijekova putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (javno objavljivanje sastava povjerenstva za lijekove, rasporeda i dnevnog reda sjednica, prijedloga farmaceutskih kompanija o uvrštavanju lijekova na liste), politika lijekova je i dalje isključiva spram pacijenata i njihovih predstavnika. Ove preporuke usredotočene su na područje u kojima organizacije civilnog društva u zdravstvu mogu dati najrelevantniji doprinos unaprijeđenju politike lijekova, a to je uključivanje pacijenata u proces donošenja odluka o javnom financiranju lijekova kroz sustavno prikupljanje njihovih specifičnih iskustava o korištenju lijekova i nezadovoljenim terapijskim potrebama.

Smjernice o dostupnosti zdravstvene skrbi

Izrazito negativan trend uzrokovan pandemijom bolesti COVID-19 i od ranije dokumentirane visoke stope nezadovoljnih potreba u pojedinim segmentima populacije (stariji, siromašni, stanovnici otoka i manje razvijenih kontinentalnih regija), nalažu dodatne napore kako bi se unaprijedila dostupnost i izjednačila pravičnost pristupa skrbi za sve članove društva. U fokusu predloženih rješenja je povećanje ne samo dostupnosti, već i pravičnosti u osiguranju jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi različitim društvenim skupinama, pritom posebno vodeći računa o rizicima socijalnog isključivanja i marginalizacije.

HRVATSKA – Pregled stanja zdravlja i zdravstvene zaštite 2021

Analize o stanju zdravstva pod nazivom State of Health in the EU provodi Europska komisija u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i European Observatory on Health Systems and Policies, uz financijsku potporu Europske unije. Svrha profila je oblikovateljima politika i osobama koje na te politike utječu omogućiti uzajamno učenje i dobrovoljnu razmjenu iskustava. U svakom profilu zemlje se iznosi sažeti prikaz:

  • zdravstvenog stanja u zemlji
  • odrednica zdravlja s naglaskom na čimbenike rizika povezane s ponašanjem
  • ustroja zdravstvenog sustava
  • efektivnosti, dostupnosti i otpornosti zdravstvenog sustava

Očekivani životni vijek u Hrvatskoj i dalje je ispod prosjeka EU-a te se 2020. privremeno dodatno smanjio zbog smrtnih slučajeva tijekom pandemije bolesti COVID-19. Iako hrvatski zdravstveni sustav omogućuje jednak pristup širokom rasponu usluga, nezadovoljene potrebe vjerojatno su se povećale za vrijeme pandemije. Zahvaljujući dostatnoj razini fizičke infrastrukture i broju zdravstvenih djelatnika, Hrvatska je brzo odgovorila na prvi val pandemije bolesti COVID-19, ali je oklijevala pri ponovnom uvođenju strožih mjera u sljedećim valovima. Stope smrtnosti od uzroka koji se mogu spriječiti i izliječiti prije pandemije bile su relativno visoke, što ukazuje na to da ima prostora za jačanje javnozdravstvenih politika i poboljšanje zdravstvene skrbi.

Dostupnost socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj – prva nacionalna studija dostupnosti socijalnih usluga

„Dostupnost socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj“ prva je nacionalna studija o dostupnosti socijalnih usluga koju je proveo Rehabilitacijski centar za stres i traumu u suradnji sa zagrebačkim Pravnim fakultetom. Istraživanje čije su autorice Dragana Knezić i Ana Opačić, provedeno je na uzorku 395 jedinica lokalne samouprave u svih dvadeset županija i u Zagrebu. Osim stavova „običnih“ građana, anketnim su upitnikom obuhvaćeni i „stručnjaci“, odnosno predstavnici lokalnih samouprava koji rade u društvenim djelatnostima, u socijalnoj skrbi i u pružanju socijalnih usluga. Mladi, obitelji u riziku, osobe s invaliditetom, osobe s teškoćama mentalnog zdravlja pripadnici nacionalnih manjina i izbjeglice najslabije su obuhvaćeni sustavom pružanja socijalnih usluga u Hrvatskoj. Većina ljudi smatra kako u njihovim lokalnim sredinama nije niti potrebno omogućavati socijalne usluge pripadnicima nacionalnih manjina i izbjeglicama.

Europska zdravstvena anketa (EHIS) u Hrvatskoj 2019. g. – Iskustvo pacijenata

Europska zdravstvena anketa (EHIS) je standardizirana zdravstvena anketa koja se provodi redovito, svake pete (do 2019. godine), odnosno šeste godine (od 2020. godine nadalje) u svim zemljama članicama EU u istoj godini. Provođenjem ankete na reprezentativnom uzorku dobiva se uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva. Zdravstvena skrb koja je usmjerena pacijentu ima sve veći značaj u zdravstvenim politikama. Mjerenje i praćenje iskustva pacijenata od značaja je radi procjena i poboljšanja zdravstvene politike.

Kvantitativnim testiranjem pitanja o iskustvu pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinacijama opće/obiteljske medicine i specijalističko-konzilijarnim ordinacijama dobiveni su podaci na reprezentativnom uzorku za Republiku Hrvatsku.

Europska zdravstvena anketa (EHIS) – Životne navike

Publikacija „Životne navike“ prikazuje glavne odrednice životnih navika stanovništva Republike Hrvatske: stanje uhranjenosti, učestalost pušenja i konzumacije alkohola, prehrambene navike te navike vezane uz tjelesnu aktivnost stanovništva, a rezultati ukazuju na područja u kojima postoje zdravstveni problemi i u kojima je potrebno djelovati u daljnjoj budućnosti. “Životne navike” se nastavljaju na publikaciju „Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. – 2015.: Osnovni pokazatelji“ objavljenu 2016. godine, koja je prikazala rezultate istraživanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva. Cilj je ankete ocjena zdravstvenog stanja, planiranje i provedba aktivnosti unapređenja zdravstvenih odrednica zdravlja te evaluacija provedenih aktivnosti. U ovoj su publikaciji pokazatelji vezani uz odrednice zdravlja detaljnije analizirani prema dobnim skupinama i stupnju obrazovanja.

Skip to content